Pasienky, lúky a trávniky - 2. doplnené vydanie

-30% Pasienky, lúky a trávniky - 2. doplnené vydanie

"Od mladosti ma láka pestrofarebný svet rastlín. Najskôr som ich poznával prostredníctvom svojich učiteľov, účasťou na botanických súťažiach a biologických olympiádach. Neskôr samostatným štúdiom a výskumom. Mnohofarebnosť, plastickosť, ale aj jemné línie a kompozícia pasienkov, lúk a trávnikov ma očarúvajú za slnečného svitu aj pri zapadajúcom slnku. Pri chôdzi po otvorených plochách nadobúdam pocit slobody a vnútorného uspokojenia. Teším sa, že ako vysokoškolský pedagóg môžem nadobudnuté vedomosti odovzdávať svojim študentom."

Autor

Predhovor autora

Cieľom environmentálne zameranej monografie Pasienky, lúky a trávniky, ktorá zároveň môže poslúžiť ako učebnica pre vysoké školy a univerzity prírodovedného zamerania, je poskytnúť študentom, vedeckovýskumným a riadiacim pracovníkom v praxi, ale aj ostatným záujemcom teoretické a praktické poznatky z historického vývoja trávnych porastov, biológie a pratotechniky, v prepojení s výživou hospodárskych zvierat a trávnikov. Okrem produkčných funkcií sa zaoberá aj mimoprodukčnými funkciami, ktoré sa viažu na ekológiu, ochranu a tvorbu leso–poľnohospodárskej krajiny. Druhé vydanie (prvé vydanie 2008), predkladané odbornej verejnosti, je doplnené o nové poznatky, ktoré boli zaregistrované v priebehu ôsmich rokov od jej prvého vydania a prepracované niektoré časti. V „Zozname použitej literatúry“ sú doplnené ďalšie tituly na prehĺbenie vedomostí a pre lepšiu orientáciu v rozsiahlych textoch je zaradený „Register“.

Kniha prináša prehľad biologických zákonitostí a pojmov z oblasti vzťahu rastlín k vonkajšiemu životnému prostrediu na úrovni organizmov rastlín, populácií a fytocenóz, ale aj živočíchov, ich populácií a zoocenóz. Zameriava sa na floristiku, spoločenstvá rastlín v oblasti Karpát, využívanie a bonitáciu porastov, možnosť revitalizácie a obnovy po poškodení a uskladnenie nadzemnej fytomasy. Interdisciplinárny charakter predmetu vyžaduje štúdium základných znalostí, preto využíva poznatky zo systematickej botaniky, zoológie, fyziológie rastlín, chémie, mikrobiológie, geológie, pôdoznalectva, herbológie, ochrany rastlín, ekológie a iných disciplín. Vysvetľuje najnovšie základné javy, štruktúru a funkcie trávneho ekosystému/agroekosystému, ich produktivitu a zásady hodnotenia kvality krmu pre výživu zvierat. Pasienky a lúky slúžia ako zdroj hodnotného krmu pre vysokoúžitkový, ale aj extenzívny chov zvierat. Musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, pretože sa dostávajú do potravového reťazca, ktorého súčasťou je aj človek. Trávniky ako súčasť trávnych agroekosystémov slúžia na technické účely a skultúrnenie životného prostredia.

Verím, že environmentálne ladená publikácia poslúži k lepšej orientácii v danej problematike a budem vďačný za ďalšie pripomienky a námety, ktoré prispejú k jej kvalite. Ďakujem všetkým spolupracovníkom, ktorí sa radou a inou pomocou podieľali na spracovaní textu, osobitne vyslovujem vďaku oponentom prof. Ing. Františkovi Hraběmu, CSc. z MZLU Brno, prof. RNDr. Pavlovi Eliášovi, CSc. z Katedry ekológie FEŠRR SPU v Nitre, doc. RNDr. Vladimírovi Řehořkovi, CSc. z Ústavu botaniky a zoológie PřF MU v Brne a doc. Ing. Vladimírovi Petřvalskému, CSc. z Katedry environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre za veľmi dôkladnú recenziu učebnice a konštruktívne pripomienky, podnetné návrhy na skvalitnenie diela. Poďakovanie patrí Ing. Richardovi Stiffelovi z Agroinštitútu v Nitre za redakčnú úpravu textu, Ing. Ivanovi Gábrišovi za grafické spracovanie a jazykovú korektúru Mgr. Kataríne Potokovej. Za nesmiernu trpezlivosť sa chcem poďakovať celej mojej rodine, predovšetkým manželke Eve.

Nitra, január 2015

Prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Jazyk
JazykSlovenský
Iný jazyk
Všeobecné
Počet strán728
FormátPDF
Registrácia ISBNISBN ecoletra.com,Llc
Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc
ISBN978-80-971932-3-2
Recenzia Vedeckou radou ecoletra.comNie
Číslo objednávky produktu Recenzný balík ecoletra.com
Príspevok do Ecoletra Scientific e-JournalNie
Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scient

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie
 • Zobrazenia: 24864
 • Kód produktu: PASIENKY, LÚKY A TRÁVNIKY - 2. doplnené vydanie
 • Dostupnosť: Skladom
 • Jazyk: Slovenský
 • Formát: PDF
 • Registrácia ISBN: ISBN ecoletra.com,Llc
 • Recenzia Vedeckou radou ecoletra.com: Nie
 • Príspevok do Ecoletra Scientific e-Journal: Nie
 • 9.90€
 • 6.93€

Info o autorovi

 • Ján Novák
 • Krajina: Slovak Republic
 • Región: Nitriansky
 • Firma: Slovenská poľnohospodárska unive
 • Celkovo kníh/ diel: 1
 • Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Ján Novák

Štítky: pasienky, luky travniky, ekologia, polnohospodarstvo

Facebook Comments ()

Loading...
Loading...