Štatút Vedeckej rady

Štatút Vedeckej rady ecoletra.com

 • Č.I. Pôsobnosť a poslanie Vedeckej rady ecoletra.com
  Vedecká rada ecoletra.com je poradným orgánom v odborných otázkach v rámci publikačnej činnosti autorov na publikačnej platforme ecoletra.com. Členmi Vedeckej rady ecoletra.com sú významní odborníci z rôznych oblastí pre vzdelávaciu a výskumnú činnosť. Poslaním Vedeckej rady ecoletra.com je garantovanie vedeckej, vzdelávacej a umeleckej úrovne publikácií a diel publikovaných prostredníctvom publikačnej platformy ecoletra.com.
   
 • Č.II. Úlohy Vedeckej rady

  Vedecká rada vykonáva na základe dobrovoľnej činnosti každého člena nasledovnú činnosť:
  1. Vydáva odborné odporúčania v rámci publikačných aktivít autorov odborných textov na publikačnej platforme ecoletra.com
  2. Recenzuje odborné texty a vyjadruje sa k obsahu odborných textov autorov publikujúcich na platforme ecoletra.com
  3. Vyjadruje sa k návrhom na zlepšenia a inovácií elektronických publikácií

  Členovia vedeckej rady konajú vo svojich aktivitách, ktoré im plynú z úloh, nezávisle a dobrovoľne po dohode s autorom.
   

 • Č.III. Zloženie Vedeckej rady
  Vedecká rada ecoletra.com vznikla schválením tohto štatútu dňom podpísania spoločníkov spoločnosti ecoletra.com LLC, ktorí sú zároveň predsedami Vedeckej rady ecoletra.com a zastupujú ju navonok. Členstvo vo Vedeckej rade ecoletra.com je dobrovoľné a počet členov nie je obmedzený. Podmienkou členstva je odbornosť člena v rámci poslania Vedeckej rady ecoletra.com (Čl. I). Členstvo vo vedeckej rade zaniká na vlastnú žiadosť, po dovolaní člena, resp. po úmrtí člena.

  Predsedovia:
  Ing. Jaroslav Mišovych – zakladateľ a spoločník ecoletra.com LLC
  Rudolf Rössel, M.B.A. - zakladateľ a spoločník ecoletra.com LLC

  Členovia:
   (aktualizovaná príloha)
   

 • Č. IV. Rokovací poriadok Vedeckej rady
  Zasadnutie vedeckej rady ecoletra.com je založené na dobrovoľnej účasti každého člena. Zasadnutie zvolávajú predsedovia vedeckej rady na vlastný podnet alebo podnet iného člena. Jednotlivé otázky môže Vedecká rada ecoletra.com prerokovať aj elektronickou formou.
   

 • Č. V. Financovanie činnosti Vedeckej rady
  Výkon funkcie vyplývajúci z činnosť člena Vedeckej rady je čestný a bez nárokov na finančnú odmenu.
   

 • Č. VI. Záverečné ustanovenia

  Zmeny a doplnky Štatútu Vedeckej rady môžu vykonať spoločníci spoločnosti ecoletra.com LLC písomnou formou na základe dohody s členmi Vedeckej rady.
  Tento Štatút Vedeckej rady nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania tohto dokumentu spoločníkmi spoločnosti ecoletra.com LLC


  V Bratislave, dňa 10.1.2015

  Ing. Jaroslav Mišovych (Spoločník ecoletra.com LLC ) a Rudolf Rössel, M.B.A., PhD. (Spoločník ecoletra.com LLC )

 

Štatút Vedeckej rady ecoletra com - SK EN.pdf

Loading...
Loading...