Zoznam členov Vedeckej rady <001-078>

Príloha: Zoznam členov Vedeckej rady ecoletra.com

Attachment: List of Members of The Scientific Council of ecoletra.com

Anexo: La lista de los miembros del Consejo Científico ecoletra.com

Anhang: Mitgliederliste des Wissenschaftsrates

Příloha : Seznam členů vědecké rady ecoletra.com

 

 1. Ing. Jaroslav Mišovych (predseda/ chairman)
  Ecoletra.com LLC
  ART DJJ, s.r.o.
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • IT
  • eCommerce
  • Media Production
 2. Rudolf Rössel, M.B.A., PhD. (predseda/ chairman)
  Ecoletra.com LLC
  Webster University Vienna
  Vysoká škola manažmentu v Bratislave
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • IT
  • eCommerce
  • Znalostný manažment / Knowledge Management
 3. Carlos Gutiérrez, BA, MIM
  Vysoká škola finanční a správní/ University of Finance and Administration, Prague
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Medzinárodný obchod/ International Business
 4. prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD
  Vysoká škola manažmentu - City University of Seattle
  Akademická oblasť/ Academic Area:​​​​​​
  • databázový manažment
  • informačné systémy
  • informačné technológie
  • eCommerce / eBusiness
  • znalostný manažment
 5. Dr. William T. Bagatelas
  University of New York in Prague
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Medzinárodné vzťahy/ International Relations
 6. Dr. Luba Habodaszová
  Webster University Vienna
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Ekonomika/ Economics
 7. James S. Caldwell, J.D.
  City University of Seattle
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Medzinárodné právo/ International Law
 8. PhDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra práva
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Európske právo a medzinárodné vzťahy
 9. doc. Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA
  Ekonomická uiverzita v Bratislave, Obchodná fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Franchising
  • Marketing inovácií, Marketingové aplikácie, Marketing
  • Cestovný ruch
  • Obchodné operácie v maloobchode a veľkoobchode
 10. Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Biologické čistenie vôd
  • Bioremediácia vôd, pôd, skládok, banských odpadov
  • Biomining, Environmentálne biotechnológie, Environmentálna mikrobiológia
  • Vinárstvo, Terroir vinohradov (Slovensko, Európa)
  • Ochrana a využívanie prírody a krajiny, Prírodné zdroje, Environmentálny manažment
 11. Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
  Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta masmédií
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • masmediálna komunikácia,
  • marketingová komunikácia,
  • literárna veda,
  • kulturálne štúdie
 12. Ing. Matej Pašák, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Trnave, Materiálovotechnická fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Technické materiály
 13. PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
  Univerzita Mateja Bela
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Odborová didaktika - teória vyučovania technických odborných predmetov
 14. prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Modelovanie neurčitosti, Analýza a modelovanie časových radov, Agregačné funkcie, kopule.
  • Oblasti ekonómie a financií, hydrológie a geodézie.
 15. prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Control enginnering methods, Soft computing, Embedded control, Hybrid control
 16. Ing. Pavol Bezák, PhD.
  Ústav výskumu progresívnych technológií
  Slovenská technická univerzita v Trnave, Materiálovotechnologická fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Informačné technológie a robotika
 17. Prof. Msc. Peter Košťál, PhD
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Materials Science and Technology
 18. RNDr. Peter Musil, PhD.
  Slovenská zdravotná univerzita, Lekárska fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Biomedicínsky výskum
 19. PhDr. Roman KVAPIL, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Slovenský jazyk pre cudzincov
  • Normatívna gramatika slovenského jazyka
  • Odborný ruský jazyk pre ekonómov
 20. PaedDr. Jana Palenčárová, PhD.
  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Odborová didaktika/ didaktika vyučovania jazykov
  • Akademické písanie a metodológia
  • Manažérska etiketa a diplomatický protokol
 21. Ing. Renata Janošcová, PhD.
  Vysoká škola manažmentu, Trenčín
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • CAQ, Manažérstvo kvality, Data mining, Informačné systémy
 22. doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra informačných systémov
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 23. prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Strojárske technológie a materiály
  • Technológia procesu rezania
  • Obrábateľnosť ťažkoobrábateľných materiálov (napr. nehrdzavejúcich ocelí)
  • Zákonitosti procesu rezania materiálov.
 24. doc. PharmDr. Pavol Beňo CSc.
  Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 25. doc.Ing.Ružena Králiková,PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • environmentálne a procesné inžinierstvo
  • modelovanie a simulácia faktorov pracovného a životného prostredia
  • environmentálne merania a monitoring
  • technika ochrany životného prostredia
 26. Ing. Igor Kollár, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Webdesign
  • Elektronický marketing
  • Počítačové vedy, Informačné systémy
 27. Ing. Radoslav Kreheľ, PhD.
  Technická univerzita Košice
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Oblasť technologií v priemysle
 28. doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Rapid Prototyping a Reverse Engineering
  • Stroje a zariadenia, Environmentálna technika, CAD systémy
  • Spracovanie Biomasy
 29. Mgr. Katarína Karabová
  Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasických jazykov
  Akademická oblasť/ Academic Area:
 30. Mgr. art. Martin Urban, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Odborová didaktika
  • Dramaturgia, Hudobná dramaturgia
  • Réžia hudobno tanečných diel, Choreografia, Dramatické umenia
  • Herecká pohybová tvorba, Tanec, Javiskový pohyb
  • Hudobné súbory a skupiny, Tvorivá dramatika, Dramapedagogika, Krajanská tematika, Tradičná ľudová kultúra
 31. doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 32. RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD.
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Informatika a štatistika z pohľadu bezpečnostných vied
 33. kpt. Ing. Milan Marcinek, PhD.
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Krízový manažment
  • Preprava nebezpečných látok
  • Technika a taktika zásahu záchranných zložiek v prípade mimoriadnej udalosti
 34. doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnická fakulta, Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 35. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
  FMK UCM, Trnava
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • budovanie značky
  • krízový manažment
  • rebranding
 36. PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH
  Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska Fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • problematika urgentnej medicíny
  • prvá pomoc
  • teória a prax v ošetrovateľstve
 37. Ing. Jozef Martinka, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická Fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • požiarne a bezpečnostné inžinierstvo
  • bezpečnosť práce a inžinierstvo pracovného prostredia
 38. doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická Fakulta, Ústav Aplikovanej Informatiky, Automatizácie a Mechatroniky
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • automatizácia
 39. Doc. Ing. Mária Kapustová, PhD
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická Fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • tvárnenie kovov
  • zápustkové kovanie
  • simulácia technologických procesov tvárnenia
 40. doc. Ing. Marian Kubliha, PhD
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná Fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • fyzika
  • materiálové inžinierstvo
 41. Ing. Peter Rantuch, PhD
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická Fakulta, Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality (MTF)
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • termická degradácia materiálov s presahom do protipožiarnej ochrany.
 42. doc. Ing. Štefan Stanko, PhD
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná Fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 43. doc. Ing. Peter Futáš, PhD., ING-PAED IGIP
  Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka Fakulta, Katedra metalurgie železa a zlievarenstva,
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 44. ​Ing. Ján ŠTRBA, Ph.D
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • strelné zbrane a výbušniny pre odvetvia strelné zbrane
  • strelivo
  • výbušniny
  • trhacie práce a manipulácia s výbušnin
  • prevencia závažných priemyselných havárií
  • vnútorná balistika
  • vonkajšia balistika
 45. Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka Fakulta, Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 46. doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta premyselných technológií, Katedra numerických metód a výpočtového modelovania
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • štatistické spracovanie dát
  • tvorba softvérov a riešenie matematických problémov vyskytujúcich sa pri technických úlohách
 47. doc. Ing Eva Jankovichová, PhD
  Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb v Bratislave,
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ekonomika stavebníctva (building economy)
  • podnikateľská etika (business ethics)
 48. doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD
  Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií, ​Ústav informatiky a matematiky
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 49. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD
  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • translatológia (veda o preklade a tlmočení)
  • jazykoveda
 50. PhDr. Marcel Lincényi, PhD
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 51. doc. Ing. Michal Balog, CSc.
  Technická univezita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlov v Prešove, Katedra manažmentu výroby
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 52. doc. Ing. Ján Piľa, PhD., mimoriadny profesor
  Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra leteckého inžinierstva
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • >
 53. Doc. Ing. Pavol Božek, CSc.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 54. doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD
  Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • vývoj a aplikácie metód relativistickej kvantovej chémie.
 55. prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
  Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 56. Ing. Mária Kanderová, PhD.
  Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 57. Ing. Mária Pomffyová, PhD.
  Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Inštitút manažérskych systémov v Poprade
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 58. prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD
  Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra etickej a občianskej výchovy
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • masmediálna komunikácia
  • ostatné príbuzné odbory pedagogických vied, učiteľstva a vychovávateľstva
  • etika
  • ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológí
 59. doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ​Katedra pedológie a geológie
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • pôdoznalectvo
  • pôdna organická hmota
 60. PaedDr. Anna Antonyová, PhD.
  Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra matematických metód a manažérskej informatiky
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • kvantitatívne metódy
 61. Mgr. PaedDr. Vladimir Siladi, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katerda informatiky
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Informatika
 62. Ing. Juraj Tomlain, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • marketing strategies
  • support of small and medium enterprises
  • electronic participation
 63. doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
  Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • medzinárodné vzťahy
  • medzinárodná ekonomická integrácia
  • teórie európskej integrácie
  • globálne problémy ľudstva.
 64. PhDr. Peter Papšo, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • sociálna práca
  • náhradná rodinná starostlivosť
  • penitenciárne zaobchádzanie a postpenitenciárna starostlivosti
  • komunitná práca
  • subkultúra mládeže
  • kulty a siekty
  • mediácia
  • probačná a mediačná služba
 65. Ing. Jaroslav Jambor, PhD.
  Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​Quality Management Systems
  • Total Quality Management
  • Industrial Engineering
  • Management
 66. Mgr. Erika Juríková, PhD.
  Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasickej filológie
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​klasická filológia
  • novolatinské písomníctvo
 67. Ing. Robert KLÍR, PhD., Ing.Paed. IGIP
  Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra manažmentu leteckej prevádzky
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​riadenia ľudských zdrojov medzinárodnej leteckej legislatívy a krízového manažmentu
  • bezpečnosť
  • manažment
 68. Ing. Zuzana Melicheríková, PhD
  Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​financie
  • dane
  • učtovníctvo
 69. prof. Ing. Ján Novák, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​
 70. Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra financií,
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​verejné rozpočty
  • verejné financie
  • financie územnosprávnych celkov
  • decentralizácia verejnej správy
  • rozpočty nižších vládnych úrovní
  • regionálne disparity
  • rozpočtová zodpovednosť
 71. RNDr. Judita Tomaškinová, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​Protected areas management ​education for Sustainable Development
 72. doc. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​Environmental Engineering and Chemistry Environmental assessment of building materials Bio-corrossion of concrete Indoor air quality
 73. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.
  Katedra správneho práva, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
  Akademická oblasť/ Academic Area: 
  • finančné a daňové právo
  • finančná kriminalita
  • správne právo
 74. prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra mikrobiológie
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​mikrobiológia
 75. Dr.h.c.doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
  ​Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky, Katedra strojárstva
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​technická mechanika
  • textilné a odevné stroje a technológie
  • základy stavby výrobnej techniky
  • vybrané mechanizmy na výrobnej technike
  • robotizácia
 76. PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​sociálna práca so seniormi
  • sociálne poradenstvo
  • sociálne služby
  • sociálna prevencia so zameraním na dospelú populáciu
  • sociálne plánovanie
  • sociálna práca vo verejnej správe
 77. Ing. Milan Jus, PhD.
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky, Katedra automobilov a špeciálnej techniky
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​spracovanie signálov,
  • signály a sústavy,
  • automatizované systémy
  • IT
 78. Ing. Peter Laco, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ​​webdesign
  • elektronický marketing
  • počítačové vedy
  • informačné systémy

<< 1 2 3 >>

Loading...
Loading...