Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky  spoločnosti Ecoletra.com, LLC (ďalej len „Podmienky“) 

I. Základné ustanovenia
 
 1. Tieto Podmienky upravujú vzťahy pre používanie platformy ecoletra.com (ďalej len Platforma) medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je spoločnosť Ecoletra.com LLC, 16192 COASTAL HWY LEWES, DE 19958, USA, zapísaná v: The Delaware Department of State - Division of Corporations  pod číslom: 5603494 ako Distribútor a na strane druhej je Užívateľ.
 2. Užívateľom je každý používateľ služieb a funkcií Platformy, najmä Autor, Vydavateľ, Vzdelávacia inštitúcia, Kupujúci alebo akýkoľvek iný návštevník Platformy.
 3. Právne vzťahy Distribútora a Užívateľa výslovne neupravené týmito Podmienkami  sa riadia právnym poriadkom štátu Delaware.
 4. Užívateľ používaním služieb Platformy prehlasuje, že má viac ako 18 rokov, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, že nebol pozbavený  spôsobilosti uzatvárať zmluvy a uskutočňovať iné právne úkony, že táto spôsobilosť nebola ani obmedzená  a že sa v plnom rozsahu oboznámil s týmito Podmienkami. Užívateľ si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Distribútora, nevznikajú žiadne práva na používanie ochranných známok,  obchodných názvov (mien), firemných lôg či patentov Distribútora alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 
II. Distribúcia autorských diel
 1. Distribútor umožní Užívateľovi nákup a/alebo predaj autorských diel a to elektronických kníh, elektronických časopisov a elektronických článkov (ďalej len „Diela“) prostredníctvom svojej Platformy.
 2. Pre tento účel Distribútor umožní Užívateľovi na Platforme vytvorenie konta (ďalej len „Konto“) prostredníctvom štandardnej elektronickej registrácie, ktorá je súčasťou Platformy. Konto slúži Užívateľovi na:
  • Zverejňovanie a spravovanie svojich autorských Diel v predajnom katalógu Platformy,
  • Predaj zverejnených Diel prostredníctvom Platformy iným Užívateľom,
  • Nákup Diel zverejnených inými Užívateľmi,
  • Prehľad predajov a tržieb za Diela,
  • Zažiadanie o výplatu výťažku z predaja Diel po odpočítaní odmeny Distribútora.
 3. Užívateľ pre všetky Diela pridané do predajného katalógu Platformy nesie výhradnú zodpovednosť za ich obsah, vysporiadanie autorských a iných práv a všetkých prípadných finančných nárokov autorov Diel alebo tretích strán z týchto práv plynúcich. Užívateľ berie na vedomie, že Distribútor nezodpovedá za obsah zverejnený pod Kontom Užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje zverejňovať Diela v podporovaných formátoch PDF, ePUB, MOBI a dohliadnuť na bezchybnosť a funkčnosť zverejnených Diel. V prípade zistených nedostatkov alebo nefunkčnosti Diel sa Užívateľ zaväzuje bezodkladne zabezpečiť zverejnenie opravenej a funkčnej verzie Diela.
 4. Distribútor je oprávnený vylúčiť z predaja Diela zverejnené pod kontom Užívateľa v prípade pochybností o ich súlade s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo samotným presvedčením Distribútora, resp. v prípade pochybností o tom, či sú zachované autorské alebo iné práva tretích osôb, a to bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa a bez finančnej náhrady alebo akejkoľvek inej kompenzácie voči Užívateľovi.
 5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Distribútor má za svoju činnosť podľa tejto zmluvy nárok na odmenu vo výške percenta (%) zobrazeného v Konte Užívateľa (v čase predaja Diela) z kúpnej ceny každého Diela, ktoré bolo zverejnené Užívateľom na Platforme a ktoré bolo predané prostredníctvom Platformy. Distribútor je oprávnený percentuálnu výšku svojej odmeny počítanú z kúpnej ceny Diela kedykoľvek zmeniť, pričom táto zmenená výška odmeny bude účinná od momentu zobrazenia zmeny percentuálnej výšky odmeny v Konte Užívateľa. Nárok Distribútora na odmenu podľa predchádzajúceho bodu vzniká a je splatný ihneď po tom, ako Distribútor obdrží od kupujúceho úhradu kúpnej ceny za predané Dielo. Výplata výťažku z predaja Diel po odpočítaní odmeny Distribútora týkajúcej sa predaja týchto Diel sa realizuje výhradne na základe žiadosti Užívateľa prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je súčasťou Platformy. Zažiadať o výplatu výťažku je možné pri výťažku po odpočítaní odmeny vo výške najmenej  10,- eur. Prevod prostriedkov Distribútorom Užívateľovi je realizovaný prostredníctvom účtu PayPal do 7 pracovných dní od podania žiadosti Užívateľom v elektronickom formulári na Platforme.
 6. Finančné nároky iné ako výplata výťažku z predaja sú zo strany Užívateľa voči Distribútorovi vylúčené.
 7. Užívateľ – autor berie na vedomie, že činnosti vykonávané Distribútorom podľa bodu 2 tohto článku nie sú použitím Užívateľovho Diela Distribútorom a že Užívateľ – autor prostredníctvom Platformy sám verejne rozširuje svoje Diela, resp. jeho rozmnoženiny.
 III. Nákup Diel zverejnených inými Užívateľmi – objednávanie, platobné podmienky a dodanie.
 1. Užívateľ, ktorý má vytvorené vlastné Konto na Platforme a ktorý chce kúpiť Dielo od iného Užívateľa, si toto Dielo objedná jeho vložením do Košíka. Následne si Užívateľ v Pokladni na Platforme vyberie spôsob platby a za Dielo zaplatí.
 2. Distribútor akceptuje nasledujúce spôsoby platby za Dielo:
 3. platba cez internetové rozhranie PayPal, a to platobnou kartou on-line alebo prevodom z účtu PayPal.
 4. Zakúpené a zaplatené Dielo je dostupné na stiahnutie v časti Súbory na stiahnutie Konta Užívateľa. V prípade nedostupnosti Diela je Užívateľ povinný o tejto skutočnosti upovedomiť Distribútora elektronickou formou zaslaním emailu na ecoletra@ecoletra.com.
 5. Užívateľ nie je oprávnený vrátiť zakúpené Dielo ani žiadať od Distribútora vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.
 6. Fakturačné údaje Užívateľa nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
 7. Distribútor si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho orgánu či súdu, o takomto postupe bude Užívateľ (kupujúci) informovaný. Užívateľ berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

IV. Ceny
 1. Všetky ceny sú zmluvné. Na Platforme sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane dane, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Užívateľ (kupujúci) zaplatiť.
 1. Akciové ceny platia iba po dobu  uvedenú na Platforme alebo do ich zrušenia Distribútorom. Po zrušení akciovej ceny alebo po uplynutí doby jej platnosti nemá Účastník právo kúpiť Dielo za akciovú cenu.

V. Bezpečnosť a ochrana informácií
 1. Distribútor prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Užívateľom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom. Distribútor postupuje tak, aby Užívateľ neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Užívateľa. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Užívateľom Distribútorovi za účelom splnenia objednávky a/alebo zmluvy s Užívateľom sú zhromažďované, spracovávané, uchovávané a likvidované v súlade s platnými zákonmi. Užívateľ dáva Distribútorovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na dobu určitú, a to  do doby zrušenia Konta Užívateľa alebo do vyjadrenia jeho písomného  nesúhlasu s týmto spracovávaním zaslaným na adresu Distribútora. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje forma elektronická, prostredníctvom odhlasovacieho linku na webových stránkach Distribútora. V prípade, ak Užívateľ písomne vyjadrí svoj nesúhlas s ďalším spracovávaním jeho osobných údajov, tak Distribútor zruší Konto Užívateľa na Platforme. Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a vrátane ďalších zákonných práv.
 2. Distribútor môže ďalej pri poskytnutí súhlasu Užívateľom zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb zo strany Distribútora. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.
 3. Distribútor si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť sprostredkovanie objednávky Užívateľovi vytvorenej z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže Užívateľ kontaktovať Distribútora prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonického čísla.
 
VI. Prevádzková doba
 1. Internetový predaj je k dispozícii nepretržite. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Distribútor nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
 
VII. Oddelenie
 1. V prípade, že jeden alebo viac bodov týchto Podmienok bude vyhlásených za neplatné, nevynútiteľné alebo protiprávne, nebude to mať vplyv na platnosť zvyšku týchto Podmienok.
 
VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Tieto Podmienky vyjadrujú celkovú dohodu medzi zmluvnými stranami, a nemožno ju zmeniť ústne. Ak hocikto navštívi  Platformu a využíva služby Distribútora, vyjadruje tým súhlas s týmito Podmienkami.  Ak s týmito Podmienkami  nesúhlasí, nech opustí Platformu a nepoužíva  služby Distribútora. Distribútor si vyhradzuje právo na zmeny a opravy našej webovej stránky Platformy bez upozornenia. Distribútor je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky, pričom tieto zmeny a doplnky sú účinné odo dňa ich zverejnenia na Platforme, ak v nich nie je výslovne uvedené inak. Ak Užívateľ uskutoční nákup alebo iné povolené operácie na Platforme aj po zmene Podmienok, vyjadrujete tým svoj súhlas s ich zmenou. 
 2. Užívateľ je oprávnený ukončiť zmluvu s Distribútorom doručením emailovej žiadosti (výpovede) na mailovú adresu ecoletra@ecelotra.com s predmetom ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE KONTA UŽÍVATEĽA s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Distribútorovi. Distribútor je oprávnený vypovedať zmluvu s Užívateľom odoslaním emailu Užívateľovi s okamžitou účinnosťou.
 3. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy s Užívateľom, nárok tohto Užívateľa na výplatu výťažku z predaja a nárok Distribútora na odmenu z  predajov, ktoré boli uskutočnené do ukončenia zmluvy, nie sú tým dotknuté.
 4. Užívateľ zaradením Diela do predajného katalógu Platformy prehlasuje, že  neposkytol nikomu inému výhradné právo na distribúciu tohto Diela. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby mal od autorov, resp. iných nositeľov autorských práv udelený súhlas (licenciu) na vyhotovovanie rozmnoženín Diel predávaných prostredníctvom Platformy v elektronickej forme a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín predajom alebo inou formou.
 5. Užívateľ zodpovedá za prípadné i neúmyselné porušenie autorských práv, ako aj iných práv tretích osôb a za škodu spôsobenú Distribútorovi Dielami uvedenými pod svojim Kontom v rámci predajného katalógu Platformy. V prípade, ak hocijaká tretia osoba uplatní voči Distribútorovi akékoľvek peňažné alebo nepeňažné práva týkajúce sa Diel zverejnených pod kontom Užívateľa, je Užívateľ povinný tieto práva vysporiadať okamžite po tom, ako mu Distribútor oznámi, že k uplatneniu takýchto práv došlo, a to výlučne na náklady Užívateľa.
 6. Ak Užívateľ zistí, že sa v súvislosti s Platformou porušujú jeho autorské alebo iné práva, tak je povinný bezodkladne to oznámiť Distribútorovi na jeho mailovú adresu ecoletra@ecelotra.com .
 7. Užívateľ používaním služieb Platformy prehlasuje, že si tieto Podmienky riadne prečítal, že s nimi v plnom rozsahu súhlasí a že ich neodsúhlasil v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
Loading...
Loading...