Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Erika Hodulova MTF STU

Erika Hodulova MTF STU

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Vedecko-výskumný pracovník. Aktívne sa podieľala na riešení viacerých vedeckých projektov. Venuje sa príprave zvarových a spájkovaných spojov pre makroskopickú a mikroskopickú analýzu a ich hodnoteniu. Ďalším predmetom skúmania je hodnotenie tribologických vlastností vrstiev vytvorených lúčovými technológiami...
Erika Juríková

Erika Juríková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TRUNI

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Mgr. Erika Juríková, PhD. Mojím odborným záujmom je klasická filológia, konkrétne novolatinské písomníctvo. Pracujem ako docentka a vedúca  - Katedra klasickej filológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity...
Erika Novotná

Erika Novotná

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Pedagogická fakulta PU v Prešove

..
Erika Ridziová

Erika Ridziová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Moja tvorba je určená všetkým, ktorí majú radi napätie aj romantiku, ktorí sa zaujímajú o psychológiu postáv a príbehy ľudí okolo seba, rovnako pre ženy, ako aj pre mužov. Ide o zmes žánrov: od psychologického, cez romantický, až po kriminálny. Príbehy sú napínavé, s prekvapivými zvratmi a vyvrcholeniami a odohrávajú sa na Slovensku i v Nemecku. Žijem a pôsobím v Trenčíne. Študovala som na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici, odbor slovenský a nemecký jazyk a literatúra. Pracujem ako prekladateľka, lektorka, redaktorka a spisovateľka...
Erika Tobiašová

Erika Tobiašová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: SPU

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD. Moja akademicka oblasť: pôdoznalectvo, pôdna organická hmota.​Katedra pedológie a geológie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre..
Eva Dekanová

Eva Dekanová

Krajina: United States United States

..
Eva Grmanová

Eva Grmanová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TNUNI

doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneOblasť pôsobenia:štatistika, ekonometria, poisťovníctvo a demografia...
Eva Ivanova

Eva Ivanova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Trenčianska univerzita Alexandra

Pôsobím ako vysokoškolská učiteľka na Katedre ekonómie a ekonomiky, prednášam predmety: Mikroekonómia Podniková ekonomika.  Vedeckovýskumná oblasť v ktorej pôsobím: konkurencieschopnosť ekonomiky a konkurencieschopnosť podnikov inovácie v podnikoch a inovačná politika štátu..
Eva Jankovichová

Eva Jankovichová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU, Stavebna fakulta

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.​Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb v Bratislave  Profesionálna oblasť: ekonomika stavebníctva (building economy), podnikateľská etika (business ethics)..
Eva Koisova

Eva Koisova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Ing. Eva Koišová, PhD.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahovZameranie vedeckej a pedagogickej činnosti: venujem sa financiám a financovaniu ale aj regionálnemu rozvoju a regionálnej politike...
Eva Mesárová

Eva Mesárová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Univerzita Mateja Bela

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Mgr. Eva Mesárová, PhD. - pôsobím ako odborná asistentka - Filozofická fakulta UMB, katedra romanistiky, oddelenie talianskeho jazyka - pedagogická profilácia: talianska literatúra, umelecký preklad - vedecko výskumná činnosť zameraná na súčasné kontroverzné tendencie a spôsoby vnímania fantastickej literatúry, na súčasnú taliansku literatúru a umelecký preklad..
Eva Poláková

Eva Poláková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UMB

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. som registrovaným posudzovateľom / recenzentom v oblastiach:50800 - Masmediálna komunikácia, 50399 - Ostatné príbuzné odbory pedagogických vied, učiteľstva a vychovávateľstva, 60304 - Etika, 20399 - Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológíUniverzita Mateja Bella v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra etickej a občianskej výchovy  ..
Eva Pongrácz

Eva Pongrácz

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: EUBA

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Eva Pongrácz, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práceAkademická oblasť:trh práce tretí sektor a dobrovoľníctvo sociálna ekonomika..
Eva Rakovská

Eva Rakovská

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Ekonomická univerzita, Bratislav

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Venuje sa oblasti znalostných technológií a ich uplatneniu v podnikovej praxi a vo verejnej správe, znalostnému inžinierstvu a analýze podnikových procesov, ale aj formálnym jazykom a automatom, či deklaratívnemu programovaniu. Hobby: kreslenie a maľovanie, fotografia, šport a prírodaJob: main area of teaching and research - knowledge technologies in business practice, knowledge engineering and analysis of business processes, but also formal languages and automata and declarative programminghobbies: drawing and painting, photography, sport and nature..
Eva Rublíková

Eva Rublíková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: EUBA

prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra štatistikyVedecká orientácia: Klasická analýza časových radov, lineárne a nelineárne modely časových radov typu ARIMA, ARCH, GARCH a pod. Modelovanie vývoja miezd, zamestnanosti a nezamestnanosti, modelovanie finančných časových radov, monetárne modely. Viacrozmerná regresia a korelácia...
Loading...
Loading...