Zoznam členov Vedeckej rady <079-157>

Príloha: Zoznam členov Vedeckej rady ecoletra.com

Attachment: List of Members of The Scientific Council of ecoletra.com

Anexo: La lista de los miembros del Consejo Científico ecoletra.com

Anhang: Mitgliederliste des Wissenschaftsrates

Příloha : Seznam členů vědecké rady ecoletra.com

 

 1. Mgr. Elena Kováciková, PhD.
  Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • metodika a didaktika výucby anglického jazyka a literatúry
  • metodika výucby cudzieho jazyka žiakov so špeciálnymi potrebami
 2. doc. Mgr. Gabriela Kravcáková, PhD.
  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • manažment (špecializácia: manažment ludských zdrojov)
 3. Prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie, Oddelenie geoinformatiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • geografia
  • geoinformatika
  • geodézia
  • banské meracstvo
  • baníctvo
  • banská ekológia
 4. Ing. Juraj Válek, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • spotrebné dane
  • environmentálne a danové teórie
 5. doc.Ing. Viera Petrášová, CSc.
  Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 6. prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • kulturológia
  • dejiny filozofie
  • dejiny slovenskej literatúry
  • všeobecná a aplikovaná etika
  • indická filozofia
 7. doc. Mgr. Ing. Peter Lazor, PhD.
  Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra chémie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • životné prostredie
  • pôdohospodárstvo
  • súdno - znalecká cinnost
 8. prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
  Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 9. RNDr. Mária Košcová, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • ekológia environmentalistika / ecology and environmental sciences
  • biotechnológie / biotechnology
  • cestovný ruch / tourism
 10. RNDr. Juliana Krokusová, PhD.
  Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • fyzická geografia
  • antropogénna geomorfológia
 11. RNDr. Vlasta Demecková, PhD.
  Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živocíchov
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • aplikacná mikrobiológia
  • výživa zvierat (ošípané)
  • imunológia (rakovinová imunológia)
 12. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD
  Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Katedra pedagogiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • kritické myslenie
 13. prof. MUDr. Martin Rusnak, CSc
  Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného zdravotníctva
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 14. doc.Ing. Ján Dobrovic,PhD.
  Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Katedra manažmentu
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • ekonomika a manažment
  • podnikové technológie eCommerce / eBusiness
  • danová problematika
 15. Ing. Jana Kušnírová, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra financií
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • vybrané aspekty danovej politiky SR a EÚ
  • dôchodkové dane
  • danové teórie
 16. Prof.Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • vývoj tzv. zelených technológií selektívne katalyzovanými procesmi na báze najmä obnovitelných surovín
  • chemické technológie
 17. doc. PhDr. Lubomír Cech, CSc.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vztahov
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • hospodárska diplomacia
  • problematika diplomacie a medzinárodných vztahov
 18. Ing. Mária Szivósová, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • ICT
  • Aplikovaná informatika
  • eCommerce
  • Internet Market
  • Managerial Simulation
 19. Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • krajinna architektura /landscape architecture
  • krajinne planovanie/landscape planning
  • historia a teoria krajinnej architektury/history and theory of landscape architecture
 20. Mgr. Viera Nováková, PhD.
  Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • Rodové štúdiá
 21. doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • sociálno-psychologická stránka fungovania organizácií
  • vedenie ludí,
  • podnikatelská etika
  • manažment v kultúrne rozmanitom pracovnom prostredí
  • manažment expatriotov
 22. Mgr. Jarmila Hudáková MBA, PhD.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Ústav ekonomiky a manažmentu
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • ekonómia
  • podnikové financie
  • dane
  • úctovníctvo
 23. doc. Ing. Katarína Culková, PhD
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav podnikania a manažmentu
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • financný manažment výrobných organizácií
  • ekonomické analýzy hospodárskej cinnosti
  • financné investovanie
  • rozpocet a úctovníctvo
 24. RNDr. Katarína Šterbáková, PhD
  Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • fyzika
 25. doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • dejiny európskej integrácie
  • teórie medzinárodnej politiky
  • politický vývoj juhovýchodnej Európy
 26. PaedDr. Zdenka Uherová, PhD.
  Prešovská univerzita, Centrum celoživotného a kompetencného vzdelávania
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • odborný jazyk a terminológia v nemeckom jazyku v oblasti zdravotníctva
  • komunikácia, motivácia a tvorivost v procese edukácie
 27. PaedDr. Zlatica Hulová, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 28. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • pedológia
  • environmentalistika
 29. prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • marketing, marketingové stratégie, marketingové analýzy
  • psychológia a sociológia trhu, nákupné správanie
  • výskum trhu, marketingová komunikácia, marketing služieb
 30. Doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • podnikový manažment
  • znalostný manažment
  • medzinárodný obchod a podnikanie
 31. PhDr. Tatiana Lorincová, PhD
  Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra manažérskej psychológie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • psychológia obchodu
  • pedagogická psychológia
  • sociálna psychológia
  • talent manažment
 32. doc. RNDr. Katarína Pavlicková, CSc.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedre krajinnej ekológie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • chrane životného prostredia
  • ochrany krajiny a environmentálne plánovanie
  • environmentálna (ekologická) výchova.
 33. Mgr. Dušan Litva, PhD.
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Katedra telesnej výchovy a športu
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • šport
 34. Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, PhD
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • jazyky
 35. Ing. Rastislav Strhan, PhD
  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • produktový manažment a marketing
  • environmentálny marketing
  • marketingová komunikácia a kvalita
 36. MUDr. Zora Haviarová, PhD
  Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Anatomický ústav
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • anatómia
  • výskum štruktúry steny primárne varikóznej žily
  • interná medicína
 37. Ing. Ján Tkác, CSc.
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • oblast energetiky so zameraním na obnovitelné zdroje energie a životné prostredie.
 38. doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
  Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita, Katedra strojov a výrobných systémov
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • technika v polnohospodárstve
  • mechanizácia vinárstva
  • závlahy a zavlažovanie
 39. Mgr. Michaela Syrová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, Ústav umelecko - edukacných štúdií
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • dejiny a teória výtvarného umenia
 40. Ing. Martin Kucerka, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • inžinierstvo a technológie
  • technológia spracovania dreva
  • problematika obrábania a delenia dreva na drevodeliacich a drevoobrábacích strojoch, výskum vlastností triesok vzniknutých pri pílení, efektívnostou odlucovacích zariadení v drevospracujúcom priemysle.
 41. Doc. Ing. Janka Táborecká-Petrovičová, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedre ekonomiky a manažmentu podniku
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • marketingové stratégie
  • spotrebitelské správanie
  • marketing služieb
  • marketingový výskum
 42. PhDr. Janka Kupková, CSc.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby.
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • hudba
 43. doc. Ing. Mária Seková, PhD.
  Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • ludské zdroje
  • manažérska komunikácia
 44. Ing. Andrej Babinec, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav robotiky a kybernetiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 45. Ing. Michaela Vogl, PhD
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • firemné plánovanie
  • manažérske simulácie
  • manažment
 46. Ing. Jaroslav Kultan, PhD
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra aplikovanej informatiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • databázové systémy
  • dištancné vzdelávanie
  • videokonferencie
  • identifikácia a modelovanie v energetike
  • ekonomické využívanie obnovitelných zdrojov energie
 47. PhDr. Daniela Prelovska, PhD.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra muzeológie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • história, dejiny Slovenska v novoveku
  • muzeológia
  • múzejná komunikácia
  • história slovenského múzejníctva, múzeí
  • kultúrno-výchovná cinnost
 48. PaedDr. Lilla Korenová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • matematika
 49. Ing. Barbora Drugdová, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra poistovníctva
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • životné poistenie
  • poistný trh v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia v Európskej únii a vo svete
  • odvetvia životného poistenia
 50. doc. RNDr. Lubomír Pikna, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 51. prof. dr hab. Dariusz Rott, PhD
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • journalism and mass media
  • marketing communication
  • Polish language and culture
  • culture study
  • the Middle Ages
  • the Renaissance and the Reformation
 52. Ing. Karolína Cervená, PhD.
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , Právnická fakulta
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • ekonomické disciplíny (ekonómia, manažment, úctovníctvo) pre študentov práva
 53. doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
  Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 54. Mgr.art. Martin Baláž, ArtD.
  Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Ústav dizajnu
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • automobilový dizajn
  • priemyselný dizajn
  • dizajnérska kresba
 55. doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (IM OUP REK)
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • projektové a financné riadenie
 56. doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.
  Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra prírodovedných a technických disciplín
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • preprimárne a primárne prírodovedné a environmentálne vzdelávanie
  • IKT v primárnom prírodovednom vzdelávaní
  • digitálne technológie v predprimárnom prírodovednom vzdelávaní
 57. doc. Ing. Iveta Paulová, PhD
  Vysoká škola manažmentu, Katedra manažmentu
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • komplexné manažérstvo kvality
  • zlepšovanie procesov s využívaním nástrojov a metód
  • zefektívnenie riadenia organizácii vedúcich k výnimocnosti
  • spolocenská zodpovednost organizácii
 58. Prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • problematika priemyselného inžinierstva
  • manažment, controlling, financný manažment, financné trhy,
  • podnikové financie, financno-ekonomická analýza podniku, manažment malých a stredných podnikov
  • manažment ludských zdrojov, environmentálne manažérstvo, manažérstvo kvality
 59. PhDr. ThDr. Maroš Šip, PhD.
  Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Katedra krestanskej antropológie a sociálnej práce
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • metódy práce s rizikovými skupinami
  • sektológia
  • sociálna práca v III. sektore
  • sociálne služby
  • komunitná sociálna práca
 60. PhDr. Daniela Hrehová, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Katedra spolocenských vied
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • estetika
  • etika
  • aplikovaná etika a estetika
  • podnikatelská etika
  • etiketa, imidž, biznis a protokol
 61. Ing. Renáta Miklencicová, PhD.
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 62. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • regionálny rozvoj - priestorová ekonomika
  • regionálne rozdiely
  • koncepty regionálneho rozvoja
  • vyhodnocovanie TUR v EÚ
 63. MSc. Eng. Roman Ružarovský, PhD
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • výrobné a montážne systémy
  • hydraulické a pneumatické mechanizmy
  • robotika vo výrobných systémoch
 64. doc. RNDr. Katarína Cižmárová, CSc.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 65. prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra štatistiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • klasická analýza casových radov, lineárne a nelineárne modely casových radov typu ARIMA, ARCH, GARCH a pod.
  • modelovanie vývoja miezd, zamestnanosti a nezamestnanosti, modelovanie financných casových radov, monetárne modely.
  • viacrozmerná regresia a korelácia
 66. Doc. JUDr. Lubomir Fogaš
  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta, Katedra obcianskeho práva
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • obcianske právo
  • obchodné právo
  • ústavné právo
  • správne právo
 67. prof. Ing. Ivan Hyben, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav technológie a manažmantu v stavebníctve, Katedra technológie stavieb a manažmentu
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 68. Ing. Lenka Staronová, PhD.
  Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra výrobnej techniky
  Akademická oblast/ Academic Area:
 69. RNDr. Eva Rakovská, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra aplikovanej informatiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • formálne jazyky a automaty
  • umelá Inteligencia a expertné systémy
  • znalostné technológie
  • znalostné inžinierstvo
 70. PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií v Prešove, Katedra humanitných vied
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 71. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra prevádzky výrobných procesov
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 72. doc. RNDr. Ludmila Illášová, PhD.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied,
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • identifikacia šperkových materiálov
  • hodnotemie
  • kvalitou a ocenovanie
 73. doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • manažérstvo kvality
  • ekonomika kvality
  • marketingové a komunikacné stratégie
  • ochrana práv duševného a priemyselného vlastníctva
 74. doc. Ing. Alexander Mészáros, PhD.
  Technicka univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 75. RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
  Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej matematiky a informatiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 76. RNDr. Igor Majláth, PhD.
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied katedra
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 77. RNDr. Viktória Majláthová, PhD.
  Parazitologický ústav SAV, Slovenská akadémia vied
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 78. doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 79. Ing. Katarína Cekanová, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav bezpecnosti, environmentu a kvality, Katedra inžinierstva kvality produkcie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • systémy environmentálneho manažérstva
  • posudzovanie vplyvov cinností na ŽP (EIA) - EMAS
  • odpadové hospodárstva (nakladanie a spracovanie odpadov)
  • nástroje manažérstva kvality
  • systémy manažérstva kvality
  • Integrovaný manažérsky systém

<< 1 2 3 >>

Loading...
Loading...