Zoznam členov Vedeckej rady <158- >

Príloha: Zoznam členov Vedeckej rady ecoletra.com

Attachment: List of Members of The Scientific Council of ecoletra.com

Anexo: La lista de los miembros del Consejo Científico ecoletra.com

Anhang: Mitgliederliste des Wissenschaftsrates

Příloha : Seznam členů vědecké rady ecoletra.com

 


<< 1 2 3 >>

 1. Doc. Dr.theol. Alžbeta Dufferová, PhD.
  Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra etiky a morálnej filozofie
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • filozofia
  • etika
  • morálna filozofia
  • morálna teológia
 2. Ing. Eva Pongrácz, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • trh práce
  • tretí sektor a dobrovolníctvo
  • sociálna ekonomika
 3. Ing. Marek Hvizdoš, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • systémy chránenia v elektrizacnej sústave
  • decentralizovaná výroba elektriny
 4. Doc.JUDr.Yvetta Turayová,CSc.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • trestné právo hmotné
  • kriminológia
 5. Mgr. Anton Repon, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra slovanských jazykov
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • teória literatúry
  • ruská literatúra 19. storocia
  • ruská exilová literatúra
 6. Mgr. Ružena Tomkuliaková, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • prírodovedné vzdelávanie na primárnoms stupni školy, prírodovedná gramotnost
  • environmentálna a ekologická výchova v praxi na primárnom stupni školy
  • Freinetovská pedagogika, hodnotenie, autokorekcia, volná expresia
  • didaktika primárneho vzdelávania a školský manažment
 7. doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  Akademická oblast/ Academic Area:
  •  
 8. prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
  Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  •  
 9. RNDr. Mária Koščová, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ekológia environmentalistika / ecology and environmental sciences
  • biotechnológie / biotechnology
  • cestovný ruch / tourism
 10. RNDr. Vlasta Demečková, PhD.
  Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • aplikačná mikrobiológia
  • výživa zvierat (ošípané)ň
  • munológia (rakovinová imunológia)
 11. Ing. Jozef Maščenik, PhD
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií v Prešove, Katedra navrhovanie technických systémov
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • stroje
  • mechanizmy
 12. Doc. RNDr. Ladislav Kulčár, CSc.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • aplikácia matematiky a štatistiky na ekonomické problémy
  • fluktuácia pracovnej sily
  • podnikové vzdelávanie zamestnancov
  • meranie kvality a efektívnosti
 13. Ing. Pavol Čekan, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality v Trnave
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • meranie, objektivizácia a posudzovanie hluku,vibrácii a prašnosti v pracovnom prostredí
 14. Mgr. Jana Cocuľová, PhD.
  Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Katedra manažmentu
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • riadenie ľudských zdrojov
  • medzinárodné riadenie ľudských zdrojov
 15. doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSG
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra medzinárodného obchodu
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • medzinárodný obchod a medzinárodné podnikanie
  • Európske a medzinárodné obchodné právo
  • medzinárodná ekonomická integrácia
  • vnútorný trh Európskej únie
 16. Mgr. Monika Kováčová, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • diferenciálne rovnice (obyčajné a parciálne), numerická matematika
  • signal a image processing, wavelets
  • programový system MATHEMATICA, webMathematica
  • e-learning, matematika e-learningu, MathML kódovanie, dynamické e-learningové kurzy
  • dynamické/distribuované výpočty cez web /cloud, paralelné výpočty
  • matematická teória spoľahlivosti automobilov a životného cyklu
  • pattern matching, analýza NGS dát, genetika tumorov
 17. doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva, Katedra materiálového inžinierstva
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • stavebné materiály / kompozitné materiály
  • environmentálne aspekty výroby a použitia stavebných materiálov, využitie alternatívnych surovín
  • testovanie a hodnotenie vlastností / kvality stavebných materiálov
  • building materials / composite materials
  • environmental aspects of production and application of building materials, utilization of alternative materials
  • testing and evaluation of properties / quality of building materials
 18. Ing. Mária Svidroňová, PhD.
  Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • ekonomika a manažment mimovládnych organizácií (financovanie, dobrovoľníctvo)
  • verejný sektor
  • sociálne inovácie vo verejnom sektore
 19. Ing. Marcela Kovaľová, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • manažment
  • manažment inovácií
  • projektový manažment
  • manažérstvo kvality
 20. doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.
  Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra historických vied
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • hermeneutika, religionistika a teológia, posvätné spisy judaizmu a kresťanstva
  • kultúry Starovekého blízkeho východu, Dejiny židovského národa, medzi-náboženský dialóg, antisemitizmus
 21. Mgr. Eva Mesárová, PhD.
  Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, katedra romanistiky, oddelenie talianskeho jazyka
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • súčasné kontroverzné tendencie a spôsoby vnímania fantastickej literatúry,
  • súčasná talianska literatúra a umelecký preklad
 22. doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • štatistika
  • ekonometria
  • poisťovníctvo
  • demografia
 23. PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • pedagogika
  • gender studies
  • sociológia detstva
 24. JUDr. Ján Puchovský, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • svetové dejiny štátu a práva
 25. Ing. Beáta Novotná, PhD.
  Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, FZKI, Katedra krajinného inžinierstva
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • modelovanie hydrologickych procesov a kvality vody
  • riadenie vodných zdrojov
  • integrovaný manažment vodných zdrojov
  • hydrológia povodí
 26. Ing. Eva Ivanová, CSc.
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • konkurencieschopnosť ekonomiky a konkurencieschopnosť podnikov
  • inovácie v podnikoch a inovačná politika štátu
 27. Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
  • učiteľstvo psychológie
  • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 28. doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra prevádzky výrobných procesov
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • Prevádzková spoľahlivosť technických zariadení
 29. doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu.
  Akademická oblast/ Academic Area:
  • priemyselné inžinierstvo
  • projektovanie digitálnych závodov
  • modelovanie a simulácia výrobných procesov (priemysel 4.0)
 30. Ing. Martina Džubáková, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra manažmentu výroby a logistiky
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Business Management
  • Business Process Management
  • Quality Management
  • Higher Education
  • Quality in Higher Education
  • Logistics, Production Management.
 31. Ing. Ivan Gajdoš, PhD.
  Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • technológie spracovania plastov
  • CAD technológie
  • CAE technológie a simulácie
  • aditívne technológie
  • Rapid Prototyping a Rapid Tooling
  • progresívne technológie
 32. doc. Ing. Anna Harumová, PhD
  Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikových financií, Ekonomická univerzita v Bratislave
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • účtovníctvo
  • daňovníctvo
  • finančný manažment
  • riadenie nadnárodných spoločností
  • podnikové financie
  • manažment a ekonomické znalectvo
 33. doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Aplikovaná štatistika
  • Štatistické riadenie kvality
  • Rozhodovacie procesy a analýzy
  • Profesionálne členstvá
 34. Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra aplikovanej informatiky
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Informatika
  • Vývojové trendy v IKT
  • Elektronické podnikanie
  • Manažérske rozhodovanie a IKT
 35. PhDr. Mariana Račková, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • všeobecná psychológia
  • psychohygiena
  • manažérska psychológia
  • manažérska komunikácia
  • psychológia tvorivosti
  • školská a poradenská psychológia
 36. PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
  Technická univerzita v Košiciach
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Kinantropologie
  • Sindefendologie
  • Sportovní lékařství
  • Tělesná výchova a společenské vědy
  • Občanská výchova
 37. PhDr. Vladimír Liščák, CSc.
  Orientální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • dějiny středověkých a novověkých kontaktů Evropy s Čínou
  • katolické misie
 38. MUDr. Petr Výborný, CSc.
  FEBO Oční klinika 1.LF UK a ÚVN Praha
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • medicina
  • oftalmologie
 39. Mgr. Jakub Binter
  Charles University in Prague, Dept. of Anthropology Faculty of humanities
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • výzkum chování člověka
  • kyberpsychologie
  • výzkum lidské sexuality
 40. Mgr. Monika Válková
  Charles University in Prague, HTF
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • ošetřovatelství
  • psychologie a pedagogika
  • řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací
 41. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
  Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • rómske komunity
  • terénna sociálna práca
  • komunitná práca
 42. Mgr. Blanka Hrbková Hrudková
  VŠB TU Ostrava, katedra managementu kvality
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • sociálna práca
  • subkultúra mládeže
  • komunitná práca
  • kulty a sekty
  • probačná a mediačná služba
  • Quality Management Systems
 43. doc. MUDr. Jiří Obenberger, CSc
  Charles University in Prague, 1. lékařská fakulta
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • zobrazovací metody v neuroradiologii
  • zobrazovací metody v ortopedii – muskuloskeletální systém
 44. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
  Charles University in Prague, Katedra PPD UK FTVS, Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • pedagogika
  • geografie
 45. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
  Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Matematika – zejména algebra, teorie uspořádaných množin
  • Historie matematiky
  • Didaktika matematiky
 46. PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
  Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • slavistika
  • etnologie a folklor
  • dějiny jihoslovanských literatur (Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora)
  • překladatelství (chorvatština, srbština, bulharština)
 47. MUDr. Ziad Albahri, Ph.D.
  Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Paediatrics
 48. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
  Charles University in Prague, Katedra PPD UK FTVS, Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • pedagogika
  • geografie
 49. doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
  Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • kvalita produkcie
  • projektový manažment
  • logistika
  • procesný manažment
  • riadenie rizík
  • riadenie procesov údržby
  • počítačové systémy údržby
 50. prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, katedra translatológie
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • všeobecná translatológia
  • didaktika výučby prekladu a tlmočenia
 51. doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. ING PAED. - IGIP.
  Ústav zemských zdrojov, Oddelenie manažérstva zemských zdrojov, Fakulta BERG, Technická univerzita Košice
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • účtovníctvo, daňovníctvo, audítorstvo
  • manažérske účtovníctvo, controlling
  • optimalizačné metódy operačného výskumu, základy štatistiky a ekonomická štatistika, systém manažérstva kvality, environmentálny manažérsky systém, ekonomika a podnikanie
 52. Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Katedra spoločenských vied
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • sociologia
  • sociologia organizacie
  • socialna praca
 53. Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
  Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • psychiatrie
  • psychoterapie
  • léčba závislostí
  • veřejné zdravotnictví
 54. PaedDr. Helena Kupcová CSc.
  Charles University in Prague, ThF
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • evropská literatura (včetně české) ve 20. stol.
 55. Doc. PhDr. L. Sulitková, CSc.
  Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, katedra historie
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • archivnictví
  • pomocné vědy historické
  • dějiny měst středověku a raného novověku
 56. Dr. Khlot Thyda
  President of Académie Royale du Cambodge
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Consensus around Research and Publishing Philosophy
  • Philosophy of Law
  • Philosophy of Health
  • Philosophy of Religion
 57. Mgr. Alexandra Schneider Hrouzková
  Katedra psychologie FFUK, Praha
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • klinická psychologie
 58. Mgr. Zuzana Svobodová
  Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Rovnost a spravedlnost ve vzdělávání
  • Přechody mezi jednotlivými vzdělávacími stupni
 59. PhDr.Šárka Dynáková,PhD.
  1.lékařska fakulta, Univerzita Karlova Praha
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta
  • Psychologie
  • Management
 60. PaedDr. Miroslava Gašparová,PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Predškolská a elementárna pedagogika
  • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • Didaktika predmetov primárneho stupňa vzdelávania, so zameraním na spoločenskovednú a prírodovedno-technickú oblasť
  • Regionálna výchova, výchova k občianstvu, mimoškolské vzdelávanie
  • Didaktika a školský manažment
  • Outdoorové aktivity v školskej aj mimoškolskej praxi
  • Odborná učiteľská prax v predškolskom, primárnom a mimoškolskom vzdelávaní
 61. doc. PhDr. Lubica Ilievova PhD.
  Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošatrovateľstva
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Zdravotníctvo
  • Ošetrovanie
 62. Bc. Ing. Vanessa Prajová, PhD.
  Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakula
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • priemyselné inžinierstvo
  • marketing
  • digitálny podnik
 63. doc. Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD. MBA
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra financií
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • financie
  • daňovníctvo
 64. Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
  Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakula, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • priemyselné inžinierstvo 
 65. Mgr.Dušan Sádecký
  Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • šport
 66. Ing. Eva Koišová, PhD.
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • financie
  • regionálny rozvoj
  • regionálna politika
 67. doc. MUDr. Pavel Pučelík, CSc.
  Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Oblast experimentální a teoretické kardiologie: buněčná elektrofyziologie, vazba mezi excitací a kontrakcí, ontogenetické aspekty rozmanitých celulárních srdečních funkcí, elektrofarmakologie kardiomyocytů,  vápníková ekonomie srdeční buňky, molekulární biologie srdeční buňky
  • Základy kosmické a letecké biomediciny
 68. Ing. Petra Marková, PhD.
  Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • priemyselné inžinierstvo
  • manažment
  • ergonómia
  • racionalizácia práce
 69. Ing. Ingrid Görögová, PhD.
  Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav výrobných technológií
  Odborná oblasť/ Professional Area:
 70. doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.
  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Berg, Ústav geodézie, kartografie a GIS
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • geoinformatika a geomatika
  • geografické informačné systémy (GIS) a analýza údajov v GIS
  • geoštatitika a 3D modelovanie v GIS
  • 3D modelovanie ložísk nerastných surovín a aplikovaná geológia
 71. Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
  STU Bratislava, Pracovicko Pracovisko jazykov a humanitných vied  - Trnava (MTF)
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • anglický jazyk na špecifické účely
  • akademické zručnosti
 72. Doc. Ing. Dana Baroková PhD.
  STU Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra hydrotechniky
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • hydroinformatika,
  • hydromechanika,
  • hydraulika podzemných vôd,
  • vodné hospodárstvo a vodné stavby
 73. doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.
  Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra aplikovanej edukológie
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • katechetika
  • evanjelizácia
  • didaktika náboženskej výchovy
  • teológia voľného času
  • náboženský turizmus
 74. doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
  Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav podnikové ekonomiky
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • manažment
  • marketing / medzinárodný marketing
  • odvetvové ekonomiky 
 75. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • priemyselné inžinierstvo
  • operačná analýza (výskum)
  • kvantitatívne metódy 
  • optimalizácia procesov v priemyselných podnikoch
 76. plk. doc. Ing. Ľubica Baričičová, PhD.
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra informatiky a manažmentu
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • teória manažmentu
  • informačný manažment
  • bezpečnostný manažment
  • znalostný manažment 
 77. Ing. Radovan Holubek, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • výrobné zariadenia a systémy
  • simulácie so zameraním na výrobné zariadenia a systémyrobotika vo výrobných systémoch Virtuálna a rozšírená reality
 78. Ing. Martin Geško, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra financií
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • mikroekonomické efekty zdanenia (incidencia a dopady na správanie daňovníkov)
  • ekonomický charakter zdanenia právnických osôb a jeho dopady vo vnútroštátnom a medzinárodnom prostredí
 79. doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • expert pre matematiku
 80. doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
  Ústav procesného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Mechanika partikulárnych látok
  • Procesná technika
  • Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
  • Vývoj unikátnych technológií a tvorba zariadení v merítku pilot-plant
 81. doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
  Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Odborná oblasť/ Professional Area:
  • Podnikový manažment
 82. Mgr. PaedDr. PAVOL BURCL, PhD.
  Univerzita Konštantína Filozova, Filozofická fakulta, Nitra
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Socio-cultural Phenomena,
  • Language of the Media,
  • Intercultural Education and Lingual Diversity,
  • Professional English,
  • English for Specific Purposes,
  • English as Lingua Franca,
  • Text Analysis,
  • Translation,
  • TEFL,
  • TESL
 83. doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • výbušnosť rozvírených prachových disperzií, výbušnosť plynov a štúdium ich požiarnotechnických vlastností
  • hodnotenie, analýza a riadenie rizík
  • kondenzované výbušniny, trhaviny, traskaviny, streliviny, pyrotechnické zlože
  • nebezpečné látky
 84. Ing. Mária Homokyová, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • účtovníctvo,
  • daňová a mzdová agenda
 85. Ing. Martina Horváthová, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • účtovníctvo,
  • daňová a mzdová agenda
 86. Ing. Miriam Matúšová, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Mechanizácia a automatizácia,
  • Modelovanie a simulácia procesov
  • Výrobný systém,
  • Logistika
 87. Ing. Erika Hrušková
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • CAD/ CAM systémy
 88. Ing. Janka Samáková, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • priemyselné inžinierstvo
  • projektové riadenie/projektový manažment
  • podnikový manažment optimalizácia procesov v priemyselných podnikoch
 89. Dr. Michal Svoboda
  Charles University in Prague, Faculty of Science,
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Technology transfer,
  • Academia to business and business to Academia translation In-vitro diagnostics
  • Formulation of difficult to dissolve pharmaceuticals Scientific instrumentation
  • Electromigration methods
 90. Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Zváranie
  • Spájkovanie
  • Aditívne technológie
  • Analýza zvarových, spájkovaných spojov a vrstiev
 91. Ing. Beáta Šimeková, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Zváranie
  • Spájkovanie
  • Aditívne technológie
  • Analýza zvarových, spájkovaných spojov a vrstiev
 92. Ing.Erika Hodúlová,PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií
  Akademická oblasť/ Academic Area:
  • Zváranie
  • Spájkovanie
  • Aditívne technológie
  • Analýza zvarových, spájkovaných spojov a vrstiev
Loading...
Loading...