Zoznam členov Vedeckej rady <079-157>

Príloha: Zoznam členov Vedeckej rady ecoletra.com

Attachment: List of Members of The Scientific Council of ecoletra.com

Anexo: La lista de los miembros del Consejo Científico ecoletra.com

Anhang: Mitgliederliste des Wissenschaftsrates

Příloha : Seznam členů vědecké rady ecoletra.com

 

  1. Mgr. Elena Kováciková, PhD.
    Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • metodika a didaktika výucby anglického jazyka a literatúry
    • metodika výucby cudzieho jazyka žiakov so špeciálnymi potrebami
  2. doc. Mgr. Gabriela Kravcáková, PhD.
    Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • manažment (špecializácia: manažment ludských zdrojov)
  3. Prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
    Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie, Oddelenie geoinformatiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • geografia
    • geoinformatika
    • geodézia
    • banské meracstvo
    • baníctvo
    • banská ekológia
  4. Ing. Juraj Válek, PhD.
    Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • spotrebné dane
    • environmentálne a danové teórie
  5. doc.Ing. Viera Petrášová, CSc.
    Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  6. prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • kulturológia
    • dejiny filozofie
    • dejiny slovenskej literatúry
    • všeobecná a aplikovaná etika
    • indická filozofia
  7. doc. Mgr. Ing. Peter Lazor, PhD.
    Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra chémie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • životné prostredie
    • pôdohospodárstvo
    • súdno - znalecká cinnost
  8. prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
    Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  9. RNDr. Mária Košcová, PhD.
    Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • ekológia environmentalistika / ecology and environmental sciences
    • biotechnológie / biotechnology
    • cestovný ruch / tourism
  10. RNDr. Juliana Krokusová, PhD.
    Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • fyzická geografia
    • antropogénna geomorfológia
  11. RNDr. Vlasta Demecková, PhD.
    Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živocíchov
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • aplikacná mikrobiológia
    • výživa zvierat (ošípané)
    • imunológia (rakovinová imunológia)
  12. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD
    Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Katedra pedagogiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • kritické myslenie
  13. prof. MUDr. Martin Rusnak, CSc
    Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného zdravotníctva
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  14. doc.Ing. Ján Dobrovic,PhD.
    Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Katedra manažmentu
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • ekonomika a manažment
    • podnikové technológie eCommerce / eBusiness
    • danová problematika
  15. Ing. Jana Kušnírová, PhD.
    Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra financií
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • vybrané aspekty danovej politiky SR a EÚ
    • dôchodkové dane
    • danové teórie
  16. Prof.Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.
    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • vývoj tzv. zelených technológií selektívne katalyzovanými procesmi na báze najmä obnovitelných surovín
    • chemické technológie
  17. doc. PhDr. Lubomír Cech, CSc.
    Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vztahov
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • hospodárska diplomacia
    • problematika diplomacie a medzinárodných vztahov
  18. Ing. Mária Szivósová, PhD.
    Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • ICT
    • Aplikovaná informatika
    • eCommerce
    • Internet Market
    • Managerial Simulation
  19. Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • krajinna architektura /landscape architecture
    • krajinne planovanie/landscape planning
    • historia a teoria krajinnej architektury/history and theory of landscape architecture
  20. Mgr. Viera Nováková, PhD.
    Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • Rodové štúdiá
  21. doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
    Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • sociálno-psychologická stránka fungovania organizácií
    • vedenie ludí,
    • podnikatelská etika
    • manažment v kultúrne rozmanitom pracovnom prostredí
    • manažment expatriotov
  22. Mgr. Jarmila Hudáková MBA, PhD.
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Ústav ekonomiky a manažmentu
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • ekonómia
    • podnikové financie
    • dane
    • úctovníctvo
  23. doc. Ing. Katarína Culková, PhD
    Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav podnikania a manažmentu
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • financný manažment výrobných organizácií
    • ekonomické analýzy hospodárskej cinnosti
    • financné investovanie
    • rozpocet a úctovníctvo
  24. RNDr. Katarína Šterbáková, PhD
    Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • fyzika
  25. doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
    Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • dejiny európskej integrácie
    • teórie medzinárodnej politiky
    • politický vývoj juhovýchodnej Európy
  26. PaedDr. Zdenka Uherová, PhD.
    Prešovská univerzita, Centrum celoživotného a kompetencného vzdelávania
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • odborný jazyk a terminológia v nemeckom jazyku v oblasti zdravotníctva
    • komunikácia, motivácia a tvorivost v procese edukácie
  27. PaedDr. Zlatica Hulová, PhD.
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  28. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • pedológia
    • environmentalistika
  29. prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
    Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • marketing, marketingové stratégie, marketingové analýzy
    • psychológia a sociológia trhu, nákupné správanie
    • výskum trhu, marketingová komunikácia, marketing služieb
  30. Doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • podnikový manažment
    • znalostný manažment
    • medzinárodný obchod a podnikanie
  31. PhDr. Tatiana Lorincová, PhD
    Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra manažérskej psychológie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • psychológia obchodu
    • pedagogická psychológia
    • sociálna psychológia
    • talent manažment
  32. doc. RNDr. Katarína Pavlicková, CSc.
    Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedre krajinnej ekológie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • chrane životného prostredia
    • ochrany krajiny a environmentálne plánovanie
    • environmentálna (ekologická) výchova.
  33. Mgr. Dušan Litva, PhD.
    Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Katedra telesnej výchovy a športu
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • šport
  34. Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, PhD
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • jazyky
  35. Ing. Rastislav Strhan, PhD
    Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • produktový manažment a marketing
    • environmentálny marketing
    • marketingová komunikácia a kvalita
  36. MUDr. Zora Haviarová, PhD
    Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Anatomický ústav
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • anatómia
    • výskum štruktúry steny primárne varikóznej žily
    • interná medicína
  37. Ing. Ján Tkác, CSc.
    Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • oblast energetiky so zameraním na obnovitelné zdroje energie a životné prostredie.
  38. doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
    Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita, Katedra strojov a výrobných systémov
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • technika v polnohospodárstve
    • mechanizácia vinárstva
    • závlahy a zavlažovanie
  39. Mgr. Michaela Syrová, PhD.
    Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, Ústav umelecko - edukacných štúdií
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • dejiny a teória výtvarného umenia
  40. Ing. Martin Kucerka, PhD.
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • inžinierstvo a technológie
    • technológia spracovania dreva
    • problematika obrábania a delenia dreva na drevodeliacich a drevoobrábacích strojoch, výskum vlastností triesok vzniknutých pri pílení, efektívnostou odlucovacích zariadení v drevospracujúcom priemysle.
  41. Doc. Ing. Janka Táborecká-Petrovičová, PhD.
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedre ekonomiky a manažmentu podniku
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • marketingové stratégie
    • spotrebitelské správanie
    • marketing služieb
    • marketingový výskum
  42. PhDr. Janka Kupková, CSc.
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby.
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • hudba
  43. doc. Ing. Mária Seková, PhD.
    Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • ludské zdroje
    • manažérska komunikácia
  44. Ing. Andrej Babinec, PhD.
    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav robotiky a kybernetiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  45. Ing. Michaela Vogl, PhD
    Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • firemné plánovanie
    • manažérske simulácie
    • manažment
  46. Ing. Jaroslav Kultan, PhD
    Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra aplikovanej informatiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • databázové systémy
    • dištancné vzdelávanie
    • videokonferencie
    • identifikácia a modelovanie v energetike
    • ekonomické využívanie obnovitelných zdrojov energie
  47. PhDr. Daniela Prelovska, PhD.
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra muzeológie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • história, dejiny Slovenska v novoveku
    • muzeológia
    • múzejná komunikácia
    • história slovenského múzejníctva, múzeí
    • kultúrno-výchovná cinnost
  48. PaedDr. Lilla Korenová, PhD.
    Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • matematika
  49. Ing. Barbora Drugdová, PhD.
    Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra poistovníctva
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • životné poistenie
    • poistný trh v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia v Európskej únii a vo svete
    • odvetvia životného poistenia
  50. doc. RNDr. Lubomír Pikna, PhD.
    Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  51. prof. dr hab. Dariusz Rott, PhD
    Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • journalism and mass media
    • marketing communication
    • Polish language and culture
    • culture study
    • the Middle Ages
    • the Renaissance and the Reformation
  52. Ing. Karolína Cervená, PhD.
    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , Právnická fakulta
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • ekonomické disciplíny (ekonómia, manažment, úctovníctvo) pre študentov práva
  53. doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
    Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  54. Mgr.art. Martin Baláž, ArtD.
    Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Ústav dizajnu
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • automobilový dizajn
    • priemyselný dizajn
    • dizajnérska kresba
  55. doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (IM OUP REK)
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • projektové a financné riadenie
  56. doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.
    Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra prírodovedných a technických disciplín
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • preprimárne a primárne prírodovedné a environmentálne vzdelávanie
    • IKT v primárnom prírodovednom vzdelávaní
    • digitálne technológie v predprimárnom prírodovednom vzdelávaní
  57. doc. Ing. Iveta Paulová, PhD
    Vysoká škola manažmentu, Katedra manažmentu
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • komplexné manažérstvo kvality
    • zlepšovanie procesov s využívaním nástrojov a metód
    • zefektívnenie riadenia organizácii vedúcich k výnimocnosti
    • spolocenská zodpovednost organizácii
  58. Prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.
    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • problematika priemyselného inžinierstva
    • manažment, controlling, financný manažment, financné trhy,
    • podnikové financie, financno-ekonomická analýza podniku, manažment malých a stredných podnikov
    • manažment ludských zdrojov, environmentálne manažérstvo, manažérstvo kvality
  59. PhDr. ThDr. Maroš Šip, PhD.
    Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Katedra krestanskej antropológie a sociálnej práce
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • metódy práce s rizikovými skupinami
    • sektológia
    • sociálna práca v III. sektore
    • sociálne služby
    • komunitná sociálna práca
  60. PhDr. Daniela Hrehová, PhD.
    Technická univerzita v Košiciach, Katedra spolocenských vied
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • estetika
    • etika
    • aplikovaná etika a estetika
    • podnikatelská etika
    • etiketa, imidž, biznis a protokol
  61. Ing. Renáta Miklencicová, PhD.
    Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  62. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • regionálny rozvoj - priestorová ekonomika
    • regionálne rozdiely
    • koncepty regionálneho rozvoja
    • vyhodnocovanie TUR v EÚ
  63. MSc. Eng. Roman Ružarovský, PhD
    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • výrobné a montážne systémy
    • hydraulické a pneumatické mechanizmy
    • robotika vo výrobných systémoch
  64. doc. RNDr. Katarína Cižmárová, CSc.
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  65. prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
    Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra štatistiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • klasická analýza casových radov, lineárne a nelineárne modely casových radov typu ARIMA, ARCH, GARCH a pod.
    • modelovanie vývoja miezd, zamestnanosti a nezamestnanosti, modelovanie financných casových radov, monetárne modely.
    • viacrozmerná regresia a korelácia
  66. Doc. JUDr. Lubomir Fogaš
    Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta, Katedra obcianskeho práva
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • obcianske právo
    • obchodné právo
    • ústavné právo
    • správne právo
  67. prof. Ing. Ivan Hyben, PhD.
    Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav technológie a manažmantu v stavebníctve, Katedra technológie stavieb a manažmentu
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  68. Ing. Lenka Staronová, PhD.
    Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra výrobnej techniky
    Akademická oblast/ Academic Area:
  69. RNDr. Eva Rakovská, PhD.
    Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra aplikovanej informatiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • formálne jazyky a automaty
    • umelá Inteligencia a expertné systémy
    • znalostné technológie
    • znalostné inžinierstvo
  70. PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
    Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií v Prešove, Katedra humanitných vied
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  71. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.
    Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra prevádzky výrobných procesov
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  72. doc. RNDr. Ludmila Illášová, PhD.
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied,
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • identifikacia šperkových materiálov
    • hodnotemie
    • kvalitou a ocenovanie
  73. doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
    Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • manažérstvo kvality
    • ekonomika kvality
    • marketingové a komunikacné stratégie
    • ochrana práv duševného a priemyselného vlastníctva
  74. doc. Ing. Alexander Mészáros, PhD.
    Technicka univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  75. RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
    Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej matematiky a informatiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  76. RNDr. Igor Majláth, PhD.
    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied katedra
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  77. RNDr. Viktória Majláthová, PhD.
    Parazitologický ústav SAV, Slovenská akadémia vied
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  78. doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky
    Akademická oblast/ Academic Area:
    •  
  79. Ing. Katarína Cekanová, PhD.
    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav bezpecnosti, environmentu a kvality, Katedra inžinierstva kvality produkcie
    Akademická oblast/ Academic Area:
    • systémy environmentálneho manažérstva
    • posudzovanie vplyvov cinností na ŽP (EIA) - EMAS
    • odpadové hospodárstva (nakladanie a spracovanie odpadov)
    • nástroje manažérstva kvality
    • systémy manažérstva kvality
    • Integrovaný manažérsky systém

<< 1 2 3 >>

Loading...
Loading...